پس از هلاکت آخوند رئیسی یک بحران چند وجهی دیگر به بحران‌های قبلی خامنه‌ای و نظامش اضافه شد.
یکم. بحران ریاست جمهوری
دوم. مرزبندی میان حکومت آخوندی و مردم ایران بسیار روشنتر شد
سوم. تشدید انزوای بین‌المللی
چهارم. تاکید بر مواضع آلترناتیو بصورت گسترده
پنجم. مطرح شدن جنبش دادخواهی در سطح جهانی
ششم. سوختن ادعای جایگاه منطقه‌ای حکومت آخوندی
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید