مسعود رجوی در رثا و وداع دکتر ملکی

استاد فرزانه سر به‌پای آزادی گذاشت و گفت: زگهواره تا گور آزادی بجو..." data-socialbacklinks="1" />