فعالیتهای کانون‌های شورشی قهرمان - نصب دو  بنر از روی پل در تهران  و مشهد 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید