یکی از قدرشناسی‌های شایسته از انسان‌هایی که با آنها معاصر و آشنا هستی، شناخت شأن و مرتبت و درک جایگاه و قدر انسانی‌شان در زمان حضور و حیات‌شان است. در عرف نابه‌جا و نمک‌نشناسیِ روزگاران، قدرشناسی از زندگانی معناآفرین و فرهنگ‌ساز، رسمی متعارف نبوده است. این قدرشناسی گویی تبعید شده است تا از پس خبر حیرت‌بار درگذشت محبوبی، ناگهان از تبعیدگاه خاطر آدمیان بازگردد.
در این میانه هستند انسان‌هایی که در روزگار حضورشان، شاهدان قدرشناس را متوجه فضیلت حضور و وجودشان می‌کنند. یکی از اینان ابراهیم سعیدی است. مجاهد و مبارزی والاقدر که رسالت روشنفکری و مسؤلیت‌شناسیِ آرمانی، مبارزاتی و تشکیلاتی را با هم آمیخت و زندگی‌اش، ترجمان عینی و مادیِ چنین رسالتی است.
 
جمع این صفات در یک وجود، از منظر برخی ارزش‌گذاریهای آغاز قرن بیست‌ویکم که قرائتهایی، دورهٔ تاریخی ـ فلسفیِ آن را عصر بی‌آرمانی تفسیر می‌کنند، البته تأمل‌برانگیز است. بی‌آرمانی، فقط ترک و نفی فلسفهٔ تاریخ نیست، بلکه مقدم بر آن نفی مبارزه، تشکیلات و گریز از پرداخت آگاهانهٔ بهای سنگین مبارزه‌یی حرفه‌یی و طولانی برای نفی جبر، دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی است. چنین مفاهیمی را با حضور در میدان مبارزه با دیکتاتوری قرون‌وسطایی خمینی تا خامنه‌ای یک‌جور می‌توان درک نمود و شناخت، و در بیرون این میدان طوری دیگر؛ آن‌قدر که حتی شاید وارونه!
در هر تفسیر و تحلیلی از چنین مفاهیمی، به‌ناگزیر به نقش روشنفکر در زمانهٔ سلطهٔ خمینی و وارثانش می‌رسیم. قرائت این نقش و این سلطه، ضرورت شناخت فضیلت والاتبارانی را که در این چهار دهه به نگاهبانی از واژهٔ «روشنفکر» پرداختند، مجاب می‌نماید.
 
«واژه» در نظام ملایان ولایی، آن وجود تاریخی ـ زبانی ـ فرهنگی است که این قوم تباه‌گر حرث و نسل و ارزش‌ها، با تمام وحشانیت ویران‌نگرش دست به تجاوز به تبار معنایی و انسانیِ آن برده است. از این جمله ذبح‌شدگان است واژهٔ «روشنفکر». از طرفی این وحشانیت تجاوزگر و قاتل ارزش‌ها و واژگان، مسئولیت روشنفکر حقیقی را برای خالی نکردن میدان، مضاعف می‌کند. شاید بهترین وصف، شعر شاعر جوان و صاحب سبک، مجاهد شهید مهدی حسین‌پور (بهداد) باشد که این مسئولیت را به خود و دیگر شاعران و روشنفکران گوشزد کرده و نوشته است:
«برای کلمه می‌جنگم
برای تک‌تک واژه‌ها» (از کتاب: پشت دیوار پلک‌ها).
 
روزگار سلطهٔ خمینی و وارثانش، به‌دلیل تجاوز به همهٔ حریم ارزش‌های پیرامونیِ انسان اجتماعی ـ آرمانی، یکی از عرصه‌های آزمایش «روشنفکران» بوده است. تقریباً هیچ دوره‌یی از تاریخ دو سه قرن اخیر را سراغ ندارم که مفهوم روشنفکری و رسالت آن، دچار چنین چالش و گسیختگی میان معنا و آرمان با حاملان آن شده باشد. تسلط به آثار این دوره از نکبت سلطه‌گری توأم با تجاوز به حریم ارزش‌ها و معانی و ذبح کلمات، ما را به قدرشناسی از فضیلت مبارزان و مجاهدانی در زمرهٔ ابراهیم سعیدی راهنمون می‌شود. انسان‌هایی که هم بهای فیزیکیِ دورانی پر از رنج‌باریِ فراق و شکنج را تاب آورده‌، نشکسته و نگسسته‌اند و هم از پس شناخت تئوریک آثار شرایط سیاسی ـ روانیِ این دوره برآمده و آن را تبیین راهگشایانه می‌کنند. تبیینی که در صحنهٔ سیاسی ایران طی این چهار دهه، آزمایش دو یا سه نسل از روشنفکران معاصر بوده است.
 
ابراهیم سعیدی متعهد به پاسخ واقعی به این صحنه با حضور در خط مقدم مبارزه‌یی حرفه‌یی و تشکیلاتی و آرمانی بود. روشنفکر حقیقی با انتخاب مبارزه با تضاد اصلی ایران در این چهار دهه شناخته می‌شود. ابراهیم سعیدی متعهد به‌عمل مشخص سیاسی ـ تشکیلاتی ـ آرمانی بود. از این رو دانش‌های فراوانش، پرتوهای راهگشای شناخت مسیر پیشبرد این تعهد شدند. دانش و تعهد به مبارزه برای سرنگونی مهیب‌ترین نیروی ارتجاعی تاریخ ایران در هیأت نظام قرون‌وسطایی آخوندی، مسؤلیت‌آفرین و فضیلت‌بخش است. هوشیاری سیاسی منطبق بر منافع ملی ایران در زمانهٔ آخوندهای تمامیت‌خواه، والاترین صفت و خصلت هر روشنفکر حقیقی است. ابراهیم سعیدی یکی از نمونه‌های این هوشیاری سیاسی و پاسخ به تعهدات مبارزاتی و تشکیلاتیِ آن بود.
همواره تأکید داشت که رسالت قلم روشنفکر متعهد، پالایش صحنهٔ سیاسی ایران از خیانت‌های خمینی و وارثانش و هم‌سویانشان به واژه‌ها و مفاهیم و ارزش‌های انسانی و مبارزاتی و آرمانی است.
 
در این چهار دهه کم نبوده‌اند انسانهای والایی که با شناخت رسالت روشنفکری و متعهد بودن به حفاظت از آن در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، پرتوهای قدرشناسیِ دیگران از خود را پیرامون خویش ساطع نموده‌اند. ابراهیم سعیدی نیز چنین ارزش‌های ستودنی را پیرامون خود پراکند و برگی درخشان را در کتیبهٔ محبوب آزادی نشاند و ارثیه‌های عاشقانهٔ نسلی شیفتهٔ ایران آزاد فردا را در قدرشناسیِ چنین فصیلتی، مهر تداوم و جاودانگی زد.
«س.ع.نسیم» 

زمان بیداری - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر انسان ایرانی نیاز دارد که بداند در کدام نقطه از مختصات اجتماعی و سیاسی کنونی…

عصیان کاوه‌ها! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

ای شیخ با تهاجم توفان چه می‌کنی با نسل شورشی دلیران چه می‌کنی ای قاتل زنان…

کیان و برنو و عشقش - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای اسب کیان نامه‌یی نوشتم من سوار خوب تو در خاک و خون کشیده شده ولی…

قایقی می‌سازم برای آرزوهایت - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

قایقی می‌سازم روبه‌روی آرزوهایت با باری از شبنم و رنگین‌کمان قایقی پر از هجای آبی دوست‌داشتن…

خدای رنگین‌کمان را کشتند - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

آسمان شرم می‌کند از سرودن «رنگین‌کمان» در شفقی لبریز از خون شعر گنگ می‌شود از دست‌دادن…

سنگر می‌سازم در عصب‌های خیابان - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

سنگر می‌سازم با ساروج خون و خشتهایی بی‌شکست از خشم سنگری در دهانهٔ کوچه‌هایی همسایهٔ موج…

گم شوید - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

گم شوید از این وطن شیادها ای شما سرچشمه‌ٔ بیدادها دینتان غارت جنایت قتل و جور…

نغمه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

رساتر از بغض یک ماهی در تنگ شفاف آب، برآمدی یک روز چون صدای گرم تپش…

هر هفته جمعه‌ها - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر هفته جمعه‌ها ز سر خاکت ای شهید یک شورش جدید ببین می‌خورد کلید با دسته‌های…

«سپهر» شورشی! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای شهید قیام «سپهر بیرانوند» جوان شورشی از خرم‌آباد که با تیر مستقیم مأموران جنایت‌پیشه خامنه‌ای…

خود می‌کشی کودک را، خود تعزیه می‌داری! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

در گرامی‌داشت شهدای آبان ۱۳۹۸، در سراسر ایران احساس غم و سوگواری به خشم و خروش…

«... داعش ما شمایید!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی دو سه روز اخیر بسیاری از شهرهای میهن، از ایذه و سمیرم تا سنندج و…

چرا دیکتاتورها در شناخت و تحلیل انقلاب‌ها فلج می‌شوند؟ - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

نبرد ازلیِ دینامیک و فناتیک انقلاب‌ها از کجا و چرا شروع می‌شوند؟ انقلاب‌ها از جایی شروع…

خامنه‌ای و نمایش تکراری «از انکار تا اقرار!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

خامنه‌ای روزی در سخنرانی برای سرکردگان مجمع تشخیص مصلحت حکومتش، انقلاب دمکراتیک مردم ایران را «اغتشاش‌های…

نگاه ضدایرانی خامنه‌ای به خلق بلوچ - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مقدمه آنچه که در فرهنگ و ادبیات جوامع به آن ملت، ملیت، قوم، قبیله و طایفه…

در پرتو قیام، رو شدن کانون‌های دولتیِ فساد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی این سال‌ها بارها در مطالب متعدد اجتماعی و صنفی و با نمونه‌های بسیار، دیده‌ایم که…

رجز‌خوانی در عیان‌، ترس‌خوردگی در نهان! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برخلاف ادعا، پروپاگاندا و القائات رسانه‌یی، آنچه در صحنه‌های جوشان قیام از نزدیک لمس و تجربه…

شصت‌ونهمین قطعنامه ملل متحد به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم در قیام ایران -…

همزمان با فلاکت و افلاس داخلی نظام ولایت‌فقیه، محکومیتها، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی رژیم فرتوت نیز…

آبان آتشین، آتشین‌تر برمی‌خیزد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

«آبان آتشین» با گذشت ۳سال از تولد و تکوین آن، هنوز گلگون، تازه و انگیزاننده است.…

یادآر، ز مشعل‌های فروزان یادآر - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

جنبش مشروطه در ایران پس از مبارزات چندین ساله نیروهای پیشتاز و آگاه در برابر استبداد…

روز ۲۴ آبان در ایران چه گذشت و چه برگی ورق خورد؟ - #قیام_سراسری…

روز ۲۴آبان، سالگرد گرامی‌داشت قیام آبان ۹۸ با لرزه بر ارکان نظام ملایان شروع شد. روز…

دست‌آوردهای درخشان قیام در آغاز سومین ماه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مبارزه، عرصه‌ٔ شناخت پدیده‌های انسانی و اجتماعی است. قیام برای آزادی، باران روشنگری و زدودن غبار…

از «آن آبان» تا «این آبان» - #آبان_ادامه_دارد

یک‌سال پیش در چنین روزی نوشتیم: «قیام آبان، یک نقطه‌ٔ عطف در جنبش مقاومت ایران» است؛…

رژیم ولایت فقیه؛ گرانی دارو، ارزانی جان آدمیان - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

نگاهی به تجهیزات و سلاحهای سرد و گرمی که گشتاپوی آخوندی در برابر جوانان آگاه و…